Питали смо грађевинску инспекцију
14
Jul

Питали смо грађевинску инспекцију

Шта да урадимо када уочимо нелегалну градњу?

Сагласно одредбама Правилника о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл. гласник РС“, бр. 6/19) инвеститор обезбеђује градилишну таблу пре почетка радова, и то за:

  1. изградњу новог објекта,
  2. реконструкцију и санацију постојећег објекта,
  3. уклањање постојећег објекта или дела објекта,
  4. припремне радове, ако је за те радове издата грађевинска дозвола.

Табла се истиче на видном и приступачном месту на улазу у градилиште, а за линијске објекте табла се поставља на почетку и на крају трасе и на другим одговарајућим деловима трасе.

Уколико није постављена градилишна табла сагласно наведеном правилнику, те уколико уоче нелегалну градњу, грађани могу упутити писани поднесак надлежној грађевинској инспекцији, зависно од територије на којој се изводе грађевински радови и то: општини, граду, граду Београду или аутономној покрајини, имајући у виду да је одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 4/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 31/19 и 37/2019-др. закон и 9/20), дефинисано да: „Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма на територији аутономне покрајине и над изградњом објеката за које издаје грађевинску дозволу на основу овог закона, као и надзор над радом градских и општинских грађевинских инспектора на територији аутономне покрајине.” и „Општини, граду и граду Београду, поверава се вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за које издају грађевинску дозволу на основу овог закона.”