Огроман помак у реформи инспекцијских служби
03
Dec

Огроман помак у реформи инспекцијских служби

Извор: b92.net

Реформа инспекцијских служби донела је бољу координацију и усклађивање инспекцијског надзора који врше различите инспекције. Стандардизовани су и уједначени поступци инспекцијског надзора и инспекцијске праксе.

Поступак инспекцијског надзора се дигиализује путем платформе е - Инспектор. Овај информациони сиситем је алат у рукама инспектора и олакшава свакодневни рад. Он садржи потребне налоге, извештаје, записнике, решења, захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ, обрасце аката, притужбе, што инспектору омогућава да боље сагледа случај.

Помаже им да се фокусирају на оно што је заиста проблем у области надзора и буду објективнији, јер имају на увид и налазе других релевантних инспекција.

Е- Инспектор омогућава и успостављање Регистра субјеката и објеката инспекцијског надзора. Ова картотека српске привреде даће пуну слику не само о „доброј“ и „лошој“ привреди, већ и о њеној структури и омогућиће боље управљање ризиком.

Привредници у инспекторима имају сараднике и саветодавце. Акценат је на саветодавним посетама, на редовном информисању привредника, али и на планираним и заједничким инспекцијским надзорима. Казнена политика усмерена је на оне који свесно, с предумишљајем крше прописе с намером да преваре грађане, раднике И државу.

Привредници се сада, путем контролних листи, могу унапред упознати са врстом, предметом и начином контроле и видети план инспекцијских надзора, што посете инспектора чини извесним и умањује трошкове. Тачно су дефинисана њихова права и обавезе у овом поступку - 22 права и 9 обавеза, што опет говори у прилог чињеници да је реформа усмерена на смањење оптерећења доброј привреди.

Ту су и нови механизми и алати, попут контроле нерегистровних субјеката, прикривене куповине, контролних листи, планова надзора, заједничких надзора, самооцењивања, споразума о признању прекршаја, који доприносе ефикаснијем раду инспектора и бољој заштити јавног интереса.

Новина је и контрола нерегистрованих субјеката, када је борба против сиве економије у питању, јер раније инспекције нису имале овлашћења да уђу у објекте у којима нелегално послују нерегистовани привредници.

Инспектори ће користити прикривену куповину када основано сумњају да лице обавља делатност као нерегистровани субјекат или да не издаје рачун, и када не могу на други начин да прибаве доказе или је отежано прибављање доказа. И

Инспектор куповином, као тајни купац, прикупља доказе и чињенице и тек након тога показујеб за инспекцијски надзор. Овај начин се већ користи у другим развијеним државама и оруђе је у рукама инспектора у борби са несавесним привредницима.

Постоји и могућност споразума о признању прекршаја, који је грађанима познат у области саобраћајних прописа, што би требало да повећа ефикасност инспекцијског надзора. Алат је намењен пре свега “доброј привреди” која је несвесно у зони прекшаја, а омогућено је да поред умањења казне буде изречено и упозорење код првог прекшаја из одређене групе. Циљ ове мере је да што мање прекшаја дође на суд, а они који доспеју на суд да буду ефикасно и без застаре решавани.

Влада Србије је усвојила Трогодишњи акциони план за запошљавање инспектора и других службеника у републичким инспекцијама, који предвиђа ангажовање укупно 1.272 инспектора до краја 2021. године. Паралелно инспекције добијају непоходну опрему за рад, а обезбеђени су услови за повећање њихових плата.