ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ: Мишљење Заштитника грађана за отклањање недоречености у законским решењима за остваривање надзорне функције грађевинских инспектора у пуном капацитету
16
Aug

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ: Мишљење Заштитника грађана за отклањање недоречености

Извор: paragraf.rs

Како би се у будућности отклониле евентуалне недоумице у поступању урбанистичких инспектора, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре треба да предузме мере из своје надлежности у циљу измене/допуне Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), како би се са аспекта овлашћења и поступања надлежних инспектора на јасан и недвосмислен начин предвидела супсидијарна примена одредаба Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), стоји у Мишљењу Заштитник грађана које је упутио Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Законом о планирању и изградњи, урбанистичком инспектору који је утврдио да урбанистички пројекат није у складу са Генералним урбанистичким планом и законом, једини правни механизам за увођење таквог пројекта у законске оквире представља улагање приговора, а о приговору одлучује надлежни орган исте јединице локалне самоуправе, која је такав пројекат претходно потврдила.

Таква правна ситуације и чињеница да Законом о планирању и изградњи у погледу овлашћења и поступања надлежних инспектора није на јасан и недвосмислен начин предвиђена супсидијарна примена одредаба Закона о инспекцијском надзору, за крајњу последицу има да у појединим случајевима надлежни инспектори Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре не могу у пуном капацитету да врше своју надзорну функцију прописану одредбама Закона о планирању и изградњи.

Услед законске недоречености, рестриктивним тумачењем одредаба Закона о планирању и изградњи надлежни урбанистички инспектори сматрају да се улагањем приговора на Урбанистички пројекат, исцрпљују све законске могућности да се плански документ доведе у законске оквире. Заузимање оваквог става у значајној мери онемогућава да Република Србија посредством својих органа надзире начин поступања јединице локалне самоуправе, приликом обављања послова које им је законом поверила. Овакво тумачење законом прописаних овлашћења инспектора, у конкретном случају је за ишод имало да је предметни Урбанистички пројекат, ипак остао на правној снази, упркос чињеници да је надлежни републички инспектор установио његову неусклађеност са ГУП-ом града Ужица и Законом о планирању и изградњи.

Заштитник грађана је мишљења да урбанистички инспектор у будућем раду, у свим ситуацијама у којима утврди да се последица утврђених неправилности и незаконитости у поступању контролисаног органа, не може отклонити само применом одредаба Закона о планирању и изградњи, примени и мере прописане Законом о инспекцијском надзору.