Задаци

Задаци радне групе обухватају координацију поводом одређених питања од значаја за вршење контроле над непрофитним организацијама, која су у делокругу две или више инспекција или чија природа захтева учешће две или више инспекција, или других органа и организација, ради повећања свеобухватности и делотворности у постизању законитог и безбедног пословања и поступања надзираних субјеката у одређеној области, избегавања преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, остварења правне сигурности, извршавања закона, делотворног управљања ризицима и унапређења услова пословања.

Чланови радне групе циљеве остварују кроз сарадњу у усклађивању планова инспекцијског надзора, утврђивање програма рада радне групе, организовање и вршење заједничких инспекцијских надзора, сарадњу у вршењу самосталних инспекцијских надзора (међусобно обавештавање и размена података и искустава, указивање на примере добре праксе и други облици међусобног пружања помоћи), уједначавање инспекцијске праксе, утврђивање потребе за обукама инспектора и предузимање других одговарајућих радњи и мера ради реализације циљева.

Чланови

Радна група функционише у саставу:

 1. Снежана Лојаничић, руководилац радне групе,  координатиор у Сектору за контролу, Пореска управа, Министарство финансија;
 2. Марија Џивџановић, заменик руководиоца радне групе, самостални саветник, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 3. Анђела Видулић, секретар радне групе, саветник за професионално усавршавање, Јединица за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор;
 4. Ђорђије Вујичић, руководилац Групе за спречавање финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца, Министарство финансија;
 5. Јадранка Божовић, управни инспектор, Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 6. Вања Вулевић, самостални саветник, Министарство културе и информисања;
 7. Лепосава Тошић, начелник Одељења за опште правне послове, Министарство унутрашњих послова;
 8. Игор Вељић, Служба за борбу против организованог криминала, Министарство унутрашњих послова;
 9. Дејан Вулетић, саветник за праћење и унапређење правног оквира за развој цивилног друштва, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом;
 10. Младен Вуковић, Служба за борбу против тероризма и екстремизма, Управа криминалистичке полиције, Министарство унутрашњих послова;
 11. Дијана Првуловић, Помоћник руководиоца оператера, Агенција за привредне регистре;
 12. Сања Атанасковић-Опачић, Руководитељка Групе за међународну сарадњу и европске интеграције, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Извештаји

Радна група од октобра 2018. године одржала 18 састанака.

По први пут је извршен обједињени надзор над непрофитним организацијама, који су заједнички спровеле управна и пореска инспекција. Надзирана су удружења у смислу евентуалног откривања финансирања тероризма. Извештај о спроведеном обједињеном надзору је достављен Координационој комисији и Сталној мешовитој радној групи за борбу против тероризма.

Од јануара 2019. године, обједињени надзор над непрофитним организацијама се редовно спроводи.