Задаци

Задатак радне групе за јавно здравље  је дефинисање приоритета и циљева, ради постизања обухватнијег и делотворнијег инспекцијског надзора, избегавање преклапања и непотребног понављања надзора,  унапређење координације у свим сегментима, у циљу заштите јавног здравља.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Чланови

Радна група за јавно здравље функционише у саставу: 

 1. Горан Стаменковић, руководилац радне групе, в.д. помоћника министра Министарства здравља,  Сектор за инспекцијске послове;
 2. Светлана Мијатовић, заменик руководиоца радне групе, начелник Одељења за санитарну инспекцију, Сектора за инспекцијске послове Министарства здравља;
 3. др Верица Пешић, секретар радне групе, саветник у Одељењу за санитарну инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, Министарство здравља;
 4. др Нада Милић, координатор у Одељењу за санитарну инспекцију у Сектору за инспекцијске послове, Министарство здравља;
 5. мр пх Јелица Васић, начелник Одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре у Сектору за инспекцијске послове, Министарство здравља;
 6. Биљана Зекавица, начелник Одељења за инспекцијски надзор, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 7. Славиша Симић, начелник Одељења за заштиту од јонизујућих зрачења, Сектор за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине;
 8. Љиљана Маринковић, инспектор Сектора пољопривредне инспекције, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 9. дипл. пх. спец. Свјетлана Михаљица, координатор послова у НКЛ, Агенција за лекове и медицинска средства;
 10. Мирјана Вучићевић, секретар Удружења за фармацеутску и медицинску привреду, Привредна комора Србије;
 11. др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије;
 12. Горан Паповић, председник Националне организације потрошача Србије;
 13. проф. др Љиљана Марковић Денић, професор на Катедри за епидемиологију Медицинског факултета Универзитета у Београду;
 14. прим. др Невенка Павловић, помоћник директора, Центар за контролу и превенцију болести, Центар за микробиологију, Градски завод за јавно здравље Београд;
 15. проф. др сци Вишеслав Хаџи-Тановић, председник удружења ''Приватни лекари Србије'';
 16. мр Драган Пушара, руководилац Јединице за подршку Координационој комисији

Извештаји

РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

-      Одржано је пет састанака радне групе.

Радна група за јавно здравље је израдила извештај о реализацији заједничке акције о контроли нерегистрованих корисника извора јонизујућих зрачења у медицини: извршена је контрола садржаја јода/КЈ у соли за људску употребу у промету; вршене су службене саветодавне посете у казнено-поправним заводима и окружним затворима, а у вези са контролом издавања лекова на рецепт, вршен је инспекцијски надзор промета на мало лекова и медицинских средстава у апотекама; инспекцијски надзор угоститељских објеката, нарочито дуж магистралних путева; заједнички инспекцијски надзор у вези контроле управљања 5 медицинским отпадом у здравственим установама; у вези контроле поштовања Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму у здравственим установама; у вези валидности лиценци здравствених радника запослених у државним здравственим установама, приватној својини и приватној пракси, као и допунског рада здравствених радника; у контроли рада установа социјалне заштите у случајевима акцидената или по сазнању о нелегалном раду.