XXV седница - 28.05.2019 - Контролне листе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Инспекторат за рад и Инспекција за социјалну заштиту)), Министарства здравља (Инспекција за лекове и медицинска средства) и Републичког геодетског завода ( Геодетска инспекција)

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - СТАНДАРДИЗОВАНИ ОБРАЗАЦ ЗА МЕСЕЧНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О РАДУ РАДНЕ ГРУПЕ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - ИНФОРМАЦИЈА О ПОПУЊАВАЊУ ОНЛАЈН АНКЕТЕ

II седница Координационе комисије, 18.10.2017 - ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНСПЕКТОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

II седница Координационе комисије, 18.10.2017 - ПРЕПОРУКЕ

Препоруке у складу са документом ,,Анализа прекршаја, прекршајних поступака и прекршајне праксе из области инспекцијског надзора"

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - ОДЛУКА О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области социјалне заштите

IV (електронска) седница Координационе комисије, 31.01.2018. - Извештај о раду Координационе комисије за 2017. године

V (тематска) седница Координационе комисије, 02.02.2018 - Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Анализа ефеката, нацрт закона о изменама и допунама закона о инспекцијском надзору

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Састав Радне групе за унутрашњи надзор и Радне групе за поверене послове

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у туристичкој инспекцији

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Методолошко упутство за анализу потребног броја инспектора за обављање послова инспекцијског надзора и вршење службених саветодавних посета

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Стручно-методолошка објашњења за унутрашњу контролу инспекције

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - E-инспектор, презентација

VII (електронска) седница Координационе комисије, 19.04.2018. - Упутство за израду ходограма радних група

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Препорука о превентивном деловању инспекција

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Извештај о реализацији заједничке акције о контроли нерегистрованих корисника извора јонизујућих зрачења у медицини

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Прaвилник o пoсeбним eлeментима прoцeнe ризикa, посебним критеријумима за процену ризика, пoсeбним eлeментима плaнa инспeкциjскoг нaдзoрa и учeсталости вршeњa инспeкциjскoг нaдзoрa здравствене инспекције нa oснoву прoцeнe ризикa

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите животне средине

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Упутство Координационе комисије за управљање контролним листама инспекција

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Упутство о поступању инспекције у случају злоупотребе права на представку и притужбу

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области туризма и угоститељства

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја из области инспекцијског надзора - Општи део

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја нерегистрованог субјекта из Закона о инспекцијском надзору - Посебни део

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошка објашњења о доказивању прекршаја и прекршајне одговорности у области под инспекцијским надзором

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошких објашњења за примену споразума о признању прекршаја из Закона о трговини

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошких објашњења за примену споразума о признању прекршаја из Закона о безбедности и здрављу на раду - Посебни део

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних законом о раду

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Модел делимичног решења донетог у поступку инспекцијског надзора

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Модел допунског решења донетог у поступку инспекцијског надзора

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Модел привременог решења донетог у поступку инспекцијског надзора

X седница Координационе комисије, 22.06.2017 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима под надзором Управне инспекције

XI седница Координационе комисије, 13.07.2018 - Правилник о посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у инспекцији за друмски саобраћај на основу процене ризика

XI седница Координационе комисије, 13.07.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора у области просторног и урбанистичког планирања

XI седница Координационе комисије, 13.07.2018 - Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области инспекције за послове државних путева

XI седница Координационе комисије, 13.07.2018 - Правилник о посебним критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области изградње објеката

XI седница Координационе комисије, 13.07.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у инспекцији за комуналне делатности на основу процене ризика

XII седница Координационе комисије, 03.08.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања

XII седница Координационе комисије, 03.08.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима под надзором Тржишне инспекције

XII седница Координационе комисије, 03.08.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних Законом о спречавању злостављања на раду

XII седница Координационе комисије, 03.08.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних Законом о заштити узбуњивача

XII седница Координационе комисије, 03.08.2018 - Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној инспекцији

XIII седница Координационе комисије, 17.08.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области опреме под притиском, Министарства рударства и енергетике

XIV седница Координационе комисије, 18.09.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области Пољопривредне инспекције

XIV седница Координационе комисије, 18.09.2018 - Кодекс понашања и етике инспектора

XIV седница Координационе комисије, 18.09.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области геологије и рударства

XIV седница Координационе комисије, 18.09.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора, односно контроле на основу процене ризика и посебним елементима програма инспекцијског надзора, односно контроле из делокруга буџетске инспекције

XIV седница Координационе комисије, 18.09.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области електроенергетике

XV седница Координационе комисије, 15.10.2018 - Одлука о измени и допуни одлуке о образовањеу Радне групе за вршење контроле над непрофитним организацијама – измена чланова Радне групе

XVI седница Координационе комисије, 05.11.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима

XVI седница Координационе комисије, 05.11.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних законом о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити

XVI седница Координационе комисије, 05.11.2018 - Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2018. годину

XVI седница Координационе комисије, 05.11.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних законом о запошљавању странаца

XVI седница Координационе комисије, 05.11.2018 - Смернице о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору

XVI седница Координационе комисије, 05.11.2018 - Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области ветеринарске инспекције

XVII седница Координационе комисије, 23.11.2018 - Програм стручног усавршавања инспектора за 2019. годину

XVII седница Координационе комисије, 23.11.2018 - Презентација - Промена понашања, Доналд Мекре

XVIII седница Координационе комисије, 28.11.2018 - Процедуре и критеријуми за вршење обједињеног надзора над непрофитним организацијама

XVIII седница Координационе комисије, 28.11.2018 - Aкциони план за спровођење реформе инспекција, Јединица за подршку Координационој комисији

XIХ седница Координационе комисије, 14.12.2018 - Упутство за поступање инспекција у вези са употребом печата и електронских докумената у пословању надзираних субјеката

XIХ седница Координационе комисије, 14.12.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области спорта

XX седница - 21.01.2019 - Контролне листе Министарства трговине, туризма и телекомуникација (Сектор тржишне инспекције), Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Инспекторат за рад), Министарства државне управе и локалне самоуправе (Управни инспекторат) и Министарства рударства и енергетике (Инспекција опреме под притиском)

XXII седница Координационе комисије, 22.03.2019 - Смерницe о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору

XXII седница Координационе комисије, 22.03.2019 - Објашњењe о прекршајној одговорности правних лица, предузетника и одговорних лица

XXII седница Координационе комисије, 22.03.2019 - Упутствo Координационе комисије о поступању инспекције у случају злоупотребе права на представку и притужбу

XXII седница Координационе комисије, 22.03.2019 - Упутствo Координационе комисије о поступку израде и извештавања Плана активности (ходограма) радних група

XXII седница Координационе комисије, 22.03.2019 - Упутствo Координационе комисије о поступку израде и извештавања Плана активности (ходограма) радних група

XXIII седница Координационе комисије, 05.04.2019 - Усвајање годишњих извештаја Управе за превентивну заштиту, Инспектората за рад, Метролошке и Буџетске инспекције

XXIV седница Координационе комисије, 25.04.2019 - Смерницe за примену споразума о признању прекршаја прописаних Законом о заштити потрошача

XXIV седница Координационе комисије, 25.04.2019 - Препорукe из Упоредноправне анализе другостепеног управног поступка, управне инспекције и управног спора у области инспекцијског надзора