ЈОЛОВИЋ: ИНСПЕКЦИЈЕ МОРАЈУ ДА СЕ ОДРЕКНУ СТАРИХ НАВИКА

04.06.2018. Штампај


Извор: Глас западне Србије

Чачак – Једно од права надзираних субјеката је и право на превентивно поступање инспекције, а обавеза инспекције је да, ради остваривања циља инспекцијског надзора, превентивно делује, рекао је начелник Моравичког округа Слободан Јоловић.

„То право грађанима обезбеђује Закон о општем управном поступку, где у члану 8. уређује начело помоћи странци, и Закон о инспекцијском надзору који уређује превентивно деловањеинспекција у више чланова, посебно у чл. 3, 13, 14 и 31, стављајући тежиште инспекцијскогнадзора на превентивно деловање. Дакле, обавеза је инспекције да надзираном субјекту објасни шта је законито и безбедно пословање и поступање. Закон о инспекцијском надзору предвиђа обавезу превентивног деловања инспекција у виду објављивања важећих прописа и планова инспекцијског надзора, контролних листа, обавештења о променама прописа и правима и обавезама надзираних субјеката, обавештења о сазнањима инспекције о постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну средину..., као и пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту, вршење службених саветодавних посета, предузимање превентивних инспекцијских контрола и других активности усмерених ка подстицању и подржавању законитости рада ипословања. Инспекције различито, односно неуједначено поступају у односу на ове законске обавезе и послове, и различито их тумаче”, каже Јоловић.

Он додаје да одређене инспекције уопште не спроводе службене саветодавне посете, имају мали обим превентивног деловања и немају примљених извештаја о самопровери и самопроцени. Увидом у службене интернет презентације инспекцијских органа може се закључити да је мали број инспекција објавио и акте о промени прописа.

„Имајући наведено у виду, а на основу препоруке Координационе комисије Владе Републике Србије, чији је задатак да прати достигнути ниво инспекцијскиг надзора, иницира мере, утврђује смернице и даје упуства у циљу унапређења делотворности инспекцијског надзора, републичким инспекцијама образованим за подручје Моравичког управног округа ће битиурвђена обавеза да у будуће посебну пажњу посвете превентивном и саветодавном деловању изабораве стару навику да су ту да прогоне и само кажњавају лица која се баве привредном делатношћу. Нашим привредним субјектима треба помоћи како би своје пословање ускладили са законским прописима, а инспекције би, такође, требало да подстичу надзиране субјекте и траже од њих да спроводе самопроверу испуњености захтева из контролне листе и врше самопроцену ризика и отоме им достављају извештаје”, закључио је Јоловић.