ОДРЖАНА ОСМА СЕДНИЦА КООРДИНАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ

16.05.2018. Штампај


Зоран Касаловић, државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе, председавао је Осмом седницом Координационе комисије, одржаном 15. маја 2018. године. 

Седници су присуствовали именовани чланови Координационе комисије, представници републичких инспекцијских служби, представници инспекцијских служби АП Војводине и града Новог Сада, представници НАЛЕД-а и Јединица за подршку рада Координационој комисији. 

Након усвајања записника са 6. и 7. седнице Координационе комисије, присутни су се изјаснили о досадашњем раду и активностима радних група, a представљени су и ходограми заједничких/координисаних активности инспекцијског надзора које су усвојиле радне групе.

Координациона комисија је дала стручно мишљење на предлоге правилника о облику и начину вршења унутрашње контроле  и предлоге правилника о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора у Тржишној инспекцији, Здравственој инспекцији и Инспекцији за заштиту животне средине.

У наставку, Координациона комисија је усвојила предлог Упутства Координационе комисије за управљање контролним листама, предлог Упутства Координационе комисије за поступање инспекција по представкама грађана и правних лица у вези са институтом злоупотребе права и предлог Препоруке Координационе комисије за превентивно поступање инспекција.

На седници су, између осталог, дата стручна мишљења на предложене контролне листе, а  разматрани су и извештаји инспекција о резултатима контроле надзираних субјеката за месец фебруар и март 2018. године. Такође је дата сагласност на извештај о спровођењу редовних инспекцијских надзора уз примену контролних листа у сврху доказивања испуњености индикатора 5.1. у оквиру Секторске буџетске подршке (SBS) за 2017. годину.

У оквиру тачке Разно изнете су информације о полагању испита за инспекторе, информација о обављеној заједничкој службеној саветодавној посети четири инспекције промотивном објекту ИКЕА Србија у Београду, разматрана је иницијатива за формирање Радне групе за вршење контроле над непрофитним организацијама, као и извештај о реализацији заједничке акције о контроли нерегистрованих корисника извора јонизујућих зрачења у медицини. Координациона комисија је разматрала и текуће проблеме са којима се инспекције срећу у свакодневном раду.