РАДНА ГРУПА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

РАДНА ГРУПА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Задатак радне групе за јавно здравље  је дефинисање приоритета и циљева, ради постизања обухватнијег и делотворнијег инспекцијског надзора, избегавање преклапања и непотребног понављања надзора,  унапређење координације у свим сегментима, у циљу заштите јавног здравља.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.Радна група за јавно здравље функционише у саставу: 

1. прим. др Зоран Панајотовић, руководилац радне групе, помоћник министра у Сектору за инспекцијске послове, Министарство здравља 

2. Јелица Радуловић, заменик руководиоца радне групе, шеф Одсека за здравствену инспекцију Београд у Одељењу за здравствену инспекцију у Сектору за инспекцијске послове, Министарство здравља

3. др Нада Милић, члан, координатор у Одељењу за санитарну инспекцију у Сектору за инспекцијске послове, Министарство здравља

4. мр пх Јелица Васић, члан, начелник Одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре у Сектору за инспекцијске послове, Министарство здравља

5. Биљана Зекавица, члан, начелник Одељења за инспекцијски надзор, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

6. Славиша Симић, члан, начелник Одељења за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења, Сектор инспекције за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде и заштиту животне средине 

7. дипл. пх спец. Свјетлана Михаљица, члан, координатор послова у НКЛ, Агенција за лекове и медицинска средства

8. Мирјана Вучићевић, члан, секретар Удружења за фармацеутску и медицинску привреду, Привредна комора Србије 

9. др Александра Радосављевић, члан, председник регионалне коморе за југоисточну Србију, Лекарска комора Србије 

10. Горан Паповић, члан, председник Националне асоцијације потрошача

11. проф. др Љиљана Марковић Денић, члан, Институт за епидемиологију, Медицински факултет Универзитета у Београду 

12. прим. др Невенка Павловић, члан, помоћник директора, Центар за контролу и превенцију болести, Центар за микробиологију, Градски завод за јавно здравље Београд

13. проф. др сци Вишеслав Хаџи-Тановић, члан, председник удружења "Приватни лекари Србије" 

РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Одржана су два састанка радне групе.

2. Радна група за јавно здравље је у извештајном периоду одржала више едукативних семинара на територији Републике Србије, које су похађали санитарни, здравствени, као и инспектори за лекове и медицинска средства, а у вези примене Закона о инспекцијском надзору. Наведени семинари су организовани у организацији  Сектора за инспекцијске послове, док је истовремено, организовано и више едукативних семинара од стране екстерних едукатора. Уочени су главни проблеми са којима се сусрећу инспекцијске службе и дефинисане приоритетне активности и усклађени опeративни планови инспекцијског надзора. У извештајном периоду, спроведени су бројни инспекцијски надзори, како у координисаним акцијама, тако и самостално од стране надлежних инспекција.


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1. Одржана су два састанка радне групе.

Радна група за јавно здравље је у извештајном периоду одржала више интерних и екстерних едукативних семинара инспектора у вези примене Закона о инспекцијском надзору; инспекције су вршиле самосталне инспекцијске надзоре у сарадњи са заводима/институтима за јавно здравље, Агенцијом за лекове и медицинска средства, МУП-ом, Тужилаштвом и другим инспекцијама. Заједнички инспекцијски надзор је обављен у вези контроле управљања медицинским отпадом у здравственим установама; у вези контроле поштовања Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму у здравственим установама; у вези валидности лиценци здравствених радника запослених у државним здравственим установама, приватној својини и приватној пракси, као и допунског рада здравствених радника. И поред бројних инспекцијских надзора и веома запажених резултата који се постижу, надлежност и обим послова свих инспекција у оквиру Радне групе за јавно здравље  одавно је превазишла постојеће административне капацитете тако да се надзор одвија уз велике потешкоће.