РАДНА ГРУПА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

РАДНА ГРУПА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Задатак радне групе за јавно здравље  је дефинисање приоритета и циљева, ради постизања обухватнијег и делотворнијег инспекцијског надзора, избегавање преклапања и непотребног понављања надзора,  унапређење координације у свим сегментима, у циљу заштите јавног здравља.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.Радна група за јавно здравље функционише у саставу: 


 • 1. прим. др Зоран Панајотовић, руководилац радне групе, помоћник министра Министарства здравља,  Сектор за инспекцијске послове;
 • 2. Јелица Радуловић, заменик руководиоца радне групе, шеф Одсека здравствене инспекције Београд, Одељење за здравствену иснпекцију, Сектор за инспекцијске послове, Министарство здравља; 
 • 3. др Верица Пешић, секретар радне групе, саветник у Одељењу за санитарну инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, Министарство здравља;
 • 4. др Светлана Мијатовић, начелник Одељења за санитарну инспекцију, Сектора за инспекцијске послове Министарства здравља;
 • 5. др Нада Милић, координатор у Одељењу за санитарну инспекцију у Сектору за инспекцијске послове, Министарство здравља;
 • 6. мр пх Јелица Васић, начелник Одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре у Сектору за инспекцијске послове, Министарство здравља;
 • 7. Биљана Зекавица, начелник Одељења за инспекцијски надзор, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 • 8. Славиша Симић, начелник Одељења за заштиту од јонизујућих зрачења, Сектор за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине;
 • 9. Љиљана Маринковић, инспектор Сектора пољопривредне инспекције, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 • 10. дипл. пх. спец. Свјетлана Михаљица, координатор послова у НКЛ, Агенција за лекове и медицинска средства;
 • 11. Мирјана Вучићевић, секретар Удружења за фармацеутску и медицинску привреду, Привредна комора Србије;
 • 12. др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије;
 • 13. Горан Паповић, председник Националне организације потрошача Србије;
 • 14. проф. др Љиљана Марковић Денић, професор на Катедри за епидемиологију Медицинског факултета Универзитета у Београду;
 • 15. прим. др Невенка Павловић, помоћник директора, Центар за контролу и превенцију болести, Центар за микробиологију, Градски завод за јавно здравље Београд;
 • 16. проф. др сци Вишеслав Хаџи-Тановић, председник удружења ''Приватни лекари Србије'';
 • 17. мр Драган Пушара, руководилац Јединице за подршку Координационој комисији
 • РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

  1. Одржана су два састанка радне групе.

  2. Радна група за јавно здравље је у извештајном периоду одржала више едукативних семинара на територији Републике Србије, које су похађали санитарни, здравствени, као и инспектори за лекове и медицинска средства, а у вези примене Закона о инспекцијском надзору. Наведени семинари су организовани у организацији  Сектора за инспекцијске послове, док је истовремено, организовано и више едукативних семинара од стране екстерних едукатора. Уочени су главни проблеми са којима се сусрећу инспекцијске службе и дефинисане приоритетне активности и усклађени опeративни планови инспекцијског надзора. У извештајном периоду, спроведени су бројни инспекцијски надзори, како у координисаним акцијама, тако и самостално од стране надлежних инспекција.


  РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

  1. Одржана су два састанка радне групе.

  Радна група за јавно здравље је у извештајном периоду одржала више интерних и екстерних едукативних семинара инспектора у вези примене Закона о инспекцијском надзору; инспекције су вршиле самосталне инспекцијске надзоре у сарадњи са заводима/институтима за јавно здравље, Агенцијом за лекове и медицинска средства, МУП-ом, Тужилаштвом и другим инспекцијама. Заједнички инспекцијски надзор је обављен у вези контроле управљања медицинским отпадом у здравственим установама; у вези контроле поштовања Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму у здравственим установама; у вези валидности лиценци здравствених радника запослених у државним здравственим установама, приватној својини и приватној пракси, као и допунског рада здравствених радника. И поред бројних инспекцијских надзора и веома запажених резултата који се постижу, надлежност и обим послова свих инспекција у оквиру Радне групе за јавно здравље  одавно је превазишла постојеће административне капацитете тако да се надзор одвија уз велике потешкоће.