РАДНА ГРУПА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

РАДНА ГРУПА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

Задатак радне групе је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора над субјекатима који обављају превоз путника, робе и опасних материја у друмском, водном и железничком саобраћају.

Координација рада остварује се кроз састанке радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

О заједничким инспекцијским надзорима инспекције достављају извештај руководиоцу радне групе. 

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.


Радна група за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком саобраћају функционише у саставу: 

1. Лепосава Сојић, руководилац радне групе, в.д. помоћника министра Сектора за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

2. Маја Матија-Ристић, заменик руководиоца радне групе, секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

3. Ана Милић, секретар радне групе, сарадник, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

4. Лазар Мосуровић, инспектор, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја у Сектору за инспекцијски надзор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

5. Милан Жарковић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја;

6. Саша Драгановић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске послове државних путева;

7. Драгиша Елезовић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске послове железнице;

8. Божидар Јагодић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске послове безбедности пловидбе;

9. Владо Богићевић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске послове за транспорт опасне робе;

10. Љиљана Савић, инспектор, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Дирекција за воде, Одељење водне инспекције;

11. Јованка Перишић, порески инспектор Пореске управе Министарства финансија;

12. Катарина Курчубић, инспектор, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад;

13. Сњежана Вигњевић, начелник Одељења туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

14. Јелена Станковић, шеф Одсека за отпад у Сектору за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине;

15. Параскева Петровић, инспектор, Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, Управа за шуме, Одељење шумарске и ловне инспекције;

16. Ненад Мићић,  начелник у Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове града Београда;

17. Горан Алексић, генерални директор Пословног удружења друмског саобраћаја „Србијатранспорт“; 

18. Олга Протић, начелник Одељења за транзит робе, Управа царина, Министарство финансија;

19. Александра Палавестрић, начелник Одељења за саобраћајно-техничке послове и прекршајни потупак, Управа саобраћајне полиције, Министарство унутрашњих послова;

20. Милан Блануша, полицијски саветник, Управа граничне полиције, Министарства унутрашњих послова;

21. Зоран Џеновљановић, главни полицијски инспектор, Управа граничне полиције, Министарства унутрашњих послова;

22. Бранка Недељковић, шеф Одсека за регулаторне и опште послове, Дирекција за железнице Републике Србије;

23. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ У ДРУМСКОМ, ВОДНОМ И ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ

-     Одржана су три састанка.

Радна група за превоз путника и робе је на тему сузбијања сиве економије у домену обављања комби превоза дала предлог да, уколико поседују списак путника, превозници могу да се сврстају у категорију линијског и ванлинијског превоза. Инспекција за безбедност пловидбе и Инспекција рада су вршиле инспекцијски надзор сплавова уз констатацију да постоји потреба да се овакви видови инспекцијског надзора чешће обављају а да наредни инспекцијски надзори буду на тему употребе производње плинских боца.