РАДНА ГРУПА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

РАДНА ГРУПА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

Задатак стручног тима је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора над субјекатима који обављају превоз путника, робе и опасних материја у друмском, водном и железничком саобраћају.

Координација рада остварује се кроз састанке Стручног тима али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

О заједничким инспекцијским надзорима инспекције достављају извештај Руководиоцу стручног тима. 

Стручни тим доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.


Радна група за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком саобраћају функционише у саставу: 

1. Лепосава Сојић, руководилац радне групе, в.д. помоћника министра Сектора за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

2. Маја Матија-Ристић, заменик руководиоца радне групе, секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

3. Ана Милић, секретар радне групе, сарадник, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

4. Лазар Мосуровић, инспектор, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја у Сектору за инспекцијски надзор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

5. Милан Жарковић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја;

6. Саша Драгановић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске послове државних путева;

7. Драгиша Елезовић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске послове железнице;

8. Божидар Јагодић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске послове безбедности пловидбе;

9. Владо Богићевић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске послове за транспорт опасне робе;

10. Љиљана Савић, инспектор, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Дирекција за воде, Одељење водне инспекције;

11. Јованка Перишић, порески инспектор Пореске управе Министарства финансија;

12. Катарина Курчубић, инспектор, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад;

13. Сњежана Вигњевић, начелник Одељења туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

14. Јелена Станковић, шеф Одсека за отпад у Сектору за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине;

15. Параскева Петровић, инспектор, Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, Управа за шуме, Одељење шумарске и ловне инспекције;

16. Ненад Мићић,  начелник у Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове града Београда;

17. Горан Алексић, генерални директор Пословног удружења друмског саобраћаја „Србијатранспорт“; 

18. Олга Протић, начелник Одељења за транзит робе, Управа царина, Министарство финансија;

19. Александра Палавестрић, начелник Одељења за саобраћајно-техничке послове и прекршајни потупак, Управа саобраћајне полиције, Министарство унутрашњих послова;

20. Милан Блануша, полицијски саветник, Управа граничне полиције, Министарства унутрашњих послова;

21. Зоран Џеновљановић, главни полицијски инспектор, Управа граничне полиције, Министарства унутрашњих послова;

22. Бранка Недељковић, шеф Одсека за регулаторне и опште послове, Дирекција за железнице Републике Србије;

23. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији


РАД СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ У ДРУМСКОМ, ВОДНОМ И ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ ЗА  2016. ГОДИНУ

1. Одржано је пет састанака.

2. Стручни тим за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком саобраћају, је у вршењу инспекцијског надзора, контролисао шљункаре, превознике у друмском саобраћају, пловне објекте на акваторији пристаништа Београд. Ради рационалности, договорено је да у заједничким инспекцијама не морају све инспекције да излазе на терен, већ да инспектори рада и други инспектори који су чланови стручног тима, буду обавештени о уоченим неправилностима. Изнет је и проблем са великим бројем нерегистрованих комби превозника код Сава центра. Указано је да је потребно појаснити градским и општинским инспекторима примену надлежности поверених послова по Закону о превозу путника у друмском саобраћају. Инспекција за послове железнице је предочила проблем да у возовима има доста путника који на краћим растојањима користе ово превозно средство, али одбијају да плате услуге превоза. 


РАД СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ У ДРУМСКОМ, ВОДНОМ И ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1. Одржана су два састанка.

2. Стручни тим за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком саобраћају је на тему сузбијања сиве економије у домему обављања комби превоза дефинисао да се забрана комерцијалног превоза путника односи на комбије који имају осам или мање седишта за путнике јер се комби са осам места за путнике сматра путничким возилом. У складу са наведеним, дат је предлог да уколико поседују списак путника превозници могу да се сврстају у категорију линијског и ванлинијског превоза. 

Инспекција за безбедност пловидбе и Инспекција рада су вршиле инспекцијски надзор сплавова код блока 45. Констатовано је следеће стање: недостатак опреме, неисправно истакнут регистарски број, истекла важност пловидбене дозволе, нерегистрована тераса, пловидбена дозвола није поднета на увид. Такође, примећене су незаконитости у погледу неажуриране књиге пописа посаде, као и неприсуства чланова посаде. Договорено је да постоји потреба да се овакви видови инспекцијског надзора чешће обављају а да наредни инспекцијски надзор буде дефинисан на тему плинских боца, односно, употребе производње плинских боца.