СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

Задатак стручног тима је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора над субјекатима који обављају превоз путника, робе и опасних материја у друмском, водном и железничком саобраћају.

Координација рада остварује се кроз састанке Стручног тима али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

О заједничким инспекцијским надзорима инспекције достављају извештај Руководиоцу стручног тима. 

Стручни тим доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.


Стручни тим за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком саобраћају функционише у саставу: 

1. Лепосава Сојић, руководилац стручног тима, вршилац дужности помоћника министра у Сектору за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

2. Бранислав Вучковић, заменик руководиоца стручног тима, шеф Одсека за правне и административне послове у области инспекцијског надзора у Сектору за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

З. Миле Никитовић, члан, инспекција за друмски саобраћај, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

4. Јованка Перишић, члан, пореска инспекција, Пореска управа - Министарство финансија 

5. Божидар Јагодић, члан, инспекција за унутрашњу пловидбу, (инспекција за безбедност пловидбе) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

6. Слободан Вукмировић, члан, инспекција за железнички саобраћај, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

7. Катарина Курчубић, члан, инспекција рада, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

8. Милица Дубљевић, члан, Привредна комора Србије 

9. Миодраг Глушчевић, члан, Стална конференција градова и општина (СКГО) 

РАД СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ У ДРУМСКОМ, ВОДНОМ И ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ ЗА  2016. ГОДИНУ

1. Одржано је пет састанака.

2. Стручни тим за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком саобраћају, је у вршењу инспекцијског надзора, контролисао шљункаре, превознике у друмском саобраћају, пловне објекте на акваторији пристаништа Београд. Ради рационалности, договорено је да у заједничким инспекцијама не морају све инспекције да излазе на терен, већ да инспектори рада и други инспектори који су чланови стручног тима, буду обавештени о уоченим неправилностима. Изнет је и проблем са великим бројем нерегистрованих комби превозника код Сава центра. Указано је да је потребно појаснити градским и општинским инспекторима примену надлежности поверених послова по Закону о превозу путника у друмском саобраћају. Инспекција за послове железнице је предочила проблем да у возовима има доста путника који на краћим растојањима користе ово превозно средство, али одбијају да плате услуге превоза. 


РАД СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ У ДРУМСКОМ, ВОДНОМ И ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1. Одржана су два састанка.

2. Стручни тим за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком саобраћају је на тему сузбијања сиве економије у домему обављања комби превоза дефинисао да се забрана комерцијалног превоза путника односи на комбије који имају осам или мање седишта за путнике јер се комби са осам места за путнике сматра путничким возилом. У складу са наведеним, дат је предлог да уколико поседују списак путника превозници могу да се сврстају у категорију линијског и ванлинијског превоза. 

Инспекција за безбедност пловидбе и Инспекција рада су вршиле инспекцијски надзор сплавова код блока 45. Констатовано је следеће стање: недостатак опреме, неисправно истакнут регистарски број, истекла важност пловидбене дозволе, нерегистрована тераса, пловидбена дозвола није поднета на увид. Такође, примећене су незаконитости у погледу неажуриране књиге пописа посаде, као и неприсуства чланова посаде. Договорено је да постоји потреба да се овакви видови инспекцијског надзора чешће обављају а да наредни инспекцијски надзор буде дефинисан на тему плинских боца, односно, употребе производње плинских боца.