РАДНА ГРУПА ЗА ХРАНУ

РАДНА ГРУПА ЗА ХРАНУ

Задатак радне групе је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора, као и контроле законитости рада привредних субјеката у области хране.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.


Радна група за храну функционише у саставу: 

1. Марко Бјекић, руководилац радне групе, ветеринарски инспектор у Одељењу за послове инспекцијског надзора и контроле Управе за ветерину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

2. Ненад Милојевић, заменик руководиоца радне групе, шеф Одсека Одељења фитосанитарне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

3. Милена Бакић, в.д. секретара радне групе, Јединица за подршку Координационој комисији; 

4. Тамара Бошковић, шеф одсека Одељења за ветеринарско јавно здравље, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

5. Драган Мацић, руководилац Групе за послове инспекцијског надзора и контроле за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

6. Зоран Ивановић, начелник Одељења за ветеринарско јавно здравље, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

7. Иван Настасијевић, руководилац Сектора за развој и трансфер технологија, Институт за хигијену и технологију меса; 

8. Ненад Вујовић, начелник Одељења пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

9. Горан Стојковић, инспектор у Одељењу за санитарну инспекцију, Министарство здравља;

10. Ненад Будимовић, секретар Удружења за пољопривреду, прехрамбену индустрију, шумарство и водопривреду Привредне коморе Србије;

11. Тиса Чаушевић, координатор за регулаторну реформу, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);

12. Амалија Павић, заменик извршног директора, Америчка привредна комора; 

13. мр Драган Пушара, руководилац Јединице за подршку Координационој комисији


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА  ХРАНУ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Одржана су два састанка радне групе.

2. Радна група за храну пуно пажње је посветила изменама и допунама Закона о безбедности хране. Након разматрања изазова у примени Закона о инспекцијском надзору, закључено је да је потребно да се израде процедуре за интерсекторску сарадњу и предложи координација и укључивање свих одговорних у области безбедности хране, како инспекцијских служби, тако и индустрије и удружења потрошача, али и научних институција, као и да је неопходно успоставити ефикасну размену информација утврђеним резултатима надзора на терену са другим инспекцијама.