РАДНА ГРУПА ЗА УНУТРАШЊИ НАДЗОР

РАДНА ГРУПА ЗА УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Задатак радне групе је усклађивање, координација и унапређење инспекцијског надзора који је у делокругу две или више инспекција у оквиру радне групе коју чине представници управне инспекције, инспекција рада, буџетске, пореске и просветне инспекције.

Координација рада остварује се кроз сарадњу на утврђивању планова инспекцијског надзора, утврђивању програма рада, у вршењу самосталног или  у заједничким инспекцијским надзорима где је то могуће, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.


Радна група за унутрашњи надзор функционише у саставу: 

1. Зоран Петровић, руководилац радне групе, директор - главни управни инспектор, Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе

2. Ненад Шаркоћевић, заменик руководиоца радне групе, вршилац дужности помоћника директора- главног управног инспектора, Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе

3. Дејан Ковачевић, члан, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питаља 

4. Богољуб Лазаревић, члан, вршилац дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

5. Лазар Николић, члан, буџетска инспекција, Министарство финансија

6. Весна Марковић, члан, Пореска управа, Министарство финансија 

7. Немања Ненадић, члан, Транспарентност Србија 

РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УНУТРАШЊИ НАДЗОР ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Одржано је три састанка.

2. Радна група за унутрашњи надзор је током 2016. године у оквиру разматрања бројних тема, посебну пажњу посветила разматрању питања надлежности буџетске инспекције, инспекције рада и управне инспекције у вршењу надзора на применом Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Закључено је да се у спровођењу наведеног закона посебно контролише од стране инспекције рада и управне иснпекције, радно-правни статус запослених, као и остваривање права и обавезе из радног односа, док ће питање финансијских ефеката јавних расхода у примени Закона, по основу обрачуна и исплате зараде односно плата, контролисати буџетска инспекција. Радна група је разматрала и одређени број притужби које су се тицале негативног сукоба надлежности две инспекције.


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УНУТРАШЊИ НАДЗОР ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1. Одржана су два састанка.

2. Радна група за унутрашњи надзор је разматрала притужбе на рад инспектора појединих инспектората и констатовано је да се свака притужба прво прослеђује непосредним руководиоцима лица на које се притужба односи, па тек, уколико је подносилац притужбе незадовољан одлуком о притужби, може се обратити Координационој комисији.