РАДНА ГРУПА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕДОЗВОЉЕНЕ ТРГОВИНЕ

РАДНА ГРУПА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕДОЗВОЉЕНЕ ТРГОВИНЕ

Задатак Радне групе за сузбијање недозвољене трговине је израда Плана активности у циљу сузбијања недозвољене трговине одређеним производима (чији се промет одвија једним делом ван легалних токова пословања) који се сачињава у непосредној сарадњи са надлежним инспекцијским и другим државним органима, чиме се доприноси повећању размене обима информација и података, обезбеђује виши квалитет координације и комуникације између инспекцијских органа, врши унапређење нивоа контроле надзираних привредних субјеката, сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за сузбијање недозвољене трговине функционише у саставу: 

1.  Драган Агатуновић, руководилац радне групе, координатор у Сектору за контролу Пореске управе, Министарство финансија

2. Лидија Стојановић, заменик руководиоца радне групе, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација-главни тржишни инспектор, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

3. Зорица Новаковић, члан, ветеринарска инспекција, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

4. Гордана Башић, члан, санитарна инспекција, Министарство здравља

5. Владимир Лакић, члан, туристичка инспекција, Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

6. Радослав Вукас, члан, рударско-геолошка инспекција, Министарство рударства и енергетике

7. Љубиша Перић, члан, Пореска полиција, Пореска управа, Министарство финансија

8. Амалија Павић, члан, Америчка привредна комора

9. Јелена Бојовић, члан, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД)

10. Горан Пекез, члан, Савет страних инвеститора

11. Гордана Хашимбеговић, члан, Привредна комора Србије

Рад Радне групе за сузбијање недозвољене трговине за 2016. годину

1. Одржано је седам састанака.

2. Радна група за сузбијање недозвољене трговине је одржавала тематске састанке на којима су учествовали и представници привреде и на којима је тежиште било на сузбијању сиве економије у трговини кафом, дуваном и дуванским производима, алкохолом, затим прометом меса и месних прерађевина, воћем и поврћем. Посебна пажња посвећена је изради и усвајању Плана активности (ходограм) инспекцијског надзора у области сузбијања незаконите трговине дуваном и дуванским производима. 


Рад Радне групе за сузбијање недозвољене трговине за првих шест месеци 2017. године

1. Одржана су два састанка.

2. Радна група за сузбијање недозвољене трговине је наставила са одржавањем тематских састанака на којима су препознати производи са значајним учешћем у обиму нелегалне производње и промета, као што су нафта и нафтни деривати, текстилни производи, млинарско пекарски производи, воће и поврће и други производи. Чланови Радне групе, представници млинарско пекарске индустрије, као и представници других органа (пољопривредна, санитарна инспекција и Управа царина) су утврдили почетни предлог ходограма на тему формулисања предлога  Плана активности у циљу сузбијања недозвољене трговине брашном и производима од брашна.