РАДНА ГРУПА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕДОЗВОЉЕНЕ ТРГОВИНЕ

РАДНА ГРУПА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕДОЗВОЉЕНЕ ТРГОВИНЕ

Задатак Радне групе за сузбијање недозвољене трговине је израда Плана активности у циљу сузбијања недозвољене трговине одређеним производима (чији се промет одвија једним делом ван легалних токова пословања) који се сачињава у непосредној сарадњи са надлежним инспекцијским и другим државним органима, чиме се доприноси повећању размене обима информација и података, обезбеђује виши квалитет координације и комуникације између инспекцијских органа, врши унапређење нивоа контроле надзираних привредних субјеката, сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за сузбијање недозвољене трговине функционише у саставу: 

1.         Ненад Кртолица, руководилац радне групе, в.д. помоћника директора Пореске управе, Сектор за контролу, Министарство финансија;

2.         Вишња Ракић,  заменик руководиоца радне групе, шеф Одсека за контролу услуга, одељење Београд, Сектор тржишне инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

3.         Маргита Ристић, секретар радне групе, виши порески инспектор Пореске управе, Министарство финансија; 

4.         Драгица Јовановић, начелник Инспекције поштанских услуга, Министарство трговине, туризм

5.          Слађана Панић Срдић, начелник Одељења Граничне ветеринарске инспекције Управе за ветерину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и

6.          Горан Пекез, председник Одбора за борбу против недозвољене трговине, Савет страних инвеститора.

7.         Дејан Милојевић, главни полицијски инспектор Службе за сузбијање криминала Одељења за сузбијање привредног криминала, Министарство унутрашњих послова;

8.         Љубиша Перић, начелник Сектора Пореске полиције, Пореска управа, Министарство финансија;

9.         Снежана Лојаничић, координатор у Сектору за контролу Пореске управе, Министарство финансија;

10.       Сара Срдић, в.д. помоћника директора Сектора за тарифске послове, Управа царина, Министарство финансија;

11.       Жарко Малиновић, секретар Удружења за трговину, Привредна комора Србије;

12.       Драгана Илић, правни саветник за сарадњу са привредом, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);

13.       Амалија Павић, заменик извршног директора, Америчка привредна комора (AmCham);

14.       Анђела Видулић, Јединица за подршку Координационој комисији


Рад Радне групе за сузбијање недозвољене трговине за 2016. годину

1. Одржано је седам састанака.

2. Радна група за сузбијање недозвољене трговине је одржавала тематске састанке на којима су учествовали и представници привреде и на којима је тежиште било на сузбијању сиве економије у трговини кафом, дуваном и дуванским производима, алкохолом, затим прометом меса и месних прерађевина, воћем и поврћем. Посебна пажња посвећена је изради и усвајању Плана активности (ходограм) инспекцијског надзора у области сузбијања незаконите трговине дуваном и дуванским производима. 


Рад Радне групе за сузбијање недозвољене трговине за првих шест месеци 2017. године

1. Одржана су два састанка.

2. Радна група за сузбијање недозвољене трговине је наставила са одржавањем тематских састанака на којима су препознати производи са значајним учешћем у обиму нелегалне производње и промета, као што су нафта и нафтни деривати, текстилни производи, млинарско пекарски производи, воће и поврће и други производи. Чланови Радне групе, представници млинарско пекарске индустрије, као и представници других органа (пољопривредна, санитарна инспекција и Управа царина) су утврдили почетни предлог ходограма на тему формулисања предлога  Плана активности у циљу сузбијања недозвољене трговине брашном и производима од брашна.