РАДНА ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

РАДНА ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Задатак Радне групе за заштиту природних ресурса је усклађивање, координација и унапређење инспекцијског надзора у области надзора инспекција ( посредно или непосредно везане за област заштите природних ресурса) које су преко својих представника заступљене у Радној групи, ради повећања свеобухватности и делотворности у постизању законитости и безбедности пословања и поступања надзираних субјеката и спречавању или отклањању штетних последица  по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора и обезбеђења правне сигурности.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за заштиту природних ресурса функционише у саставу: 

1. Жељко Пантелић, руководилац радне групе, помоћник министра у Сектору инспекције за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

2. Оливера Топалов, заменик руководиоца радне групе, начелник Одељења за индустрију у Сектору инспекције за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

З. Миланка Савић, члан, рударско-геолошка инспекција, Министарство рударства и енергетике 

4. Предраг Вукчевић, члан, пољопривредна инспекција, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

5. Зоран Ђелов, члан, грађевинска инспекција, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

6. Звијездан Нишавић, члан, шумарска и ловна инспекција, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

7. Љиљана Анђелић, члан, водна инспекција, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

8. Звонко Платиша, члан, санитарна инспекција, Министарство здравља

9. Јасминка Гуска, члан, републичка комунална инспекција, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

10. Славко Младеновић, члан, Сектор за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова; 

11. Мирјана Николић, члан, Завод за заштиту природе

12. Јасминка Гајић, члан, Управа царина-Министарство финансија

13. Славица Стеванетић, члан, Привредна комора Србије 

14. Љубинка Калуђеровић, члан, Стална конференција градова и општина (СКГО)

15. Душан Пајкић, члан, помоћник покрајинског секретара, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

16. Љубомир Пејчић, члан, удружење Уједињени риболовци Србије

17. Милица Самарџић, члан, Америчка привредна комора у Србији

РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЗА 2016. ГОДИНУ

1.  Одржано је шест састанака радне групе.

2.  Радна група за заштиту природних ресурса је разматрала питања од значаја за рад инспекција. Најважнија питања се могу груписати у две основне категорије: примена Закона о инспекцијском надзору и заједнички инспекцијски надзори. На састанцима радне групе за заштиту природних ресурса дискутовано је о припреми годишњих планова (које су инспекције у обавези да сачине), припреми налога, припреми контролних листи, процени ризика, инспекторским легитимацијама и осталим обавезама, као и о практичним проблемима који се могу јавити или су се јавили у примени поменутог закона. У извештајном периоду извршене су координисане акције код контроле промета дрвета затим поводом проблема сушења шума у зони прве заштите, нелегална експлоатација песка и шљунка на пољопривредном земљишту, контрола токова увоза различитих гранита са повећаном радиоактивношћу, контрола акумулација које се користе за снабдевање водом за пиће, контрола сеоских водовода, итд. 


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА  ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1.   Одржана су три састанка радне групе.

2.   Радна група за заштиту природних ресурса је током 2017. године спровела према Годишњем плану пет координисаних акција: за контролу постројења за прераду воћа, поврћа и меса, постројења за третман и прераду млека; контролу фарми свиња за које се издаје интегрисана дозвола; постројења за одлагање и рециклажу животињског отпада; контролу гранита и контролу безбедносног листа и обележавања родентицида који се користе на фармама. Извршена је координисана акција контрола коришћења родентицида на  25 фарми. Инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења са здравственом инспекцијом Министарства здравља извршили су осам заједничких инспекцијских надзора, по донетим закључцима о одбацивању захтева за коришћење извора јонизујућих зрачења у медицини. Одржано је и више састанака са локалним инспекторима за заштиту животне средине и начелницима општинских управа по питању координације послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције, поверених јединици локалне самоуправе и то у Новом Саду, Смедереву, Шапцу, Зрењанину и у Ужицу.