РАДНА ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

РАДНА ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Задатак Радне групе за заштиту природних ресурса је усклађивање, координација и унапређење инспекцијског надзора у области надзора инспекција ( посредно или непосредно везане за област заштите природних ресурса) које су преко својих представника заступљене у Радној групи, ради повећања свеобухватности и делотворности у постизању законитости и безбедности пословања и поступања надзираних субјеката и спречавању или отклањању штетних последица  по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора и обезбеђења правне сигурности.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за заштиту природних ресурса функционише у саставу: 

1. Жељко Пантелић, руководилац радне групе, помоћник министра Сектора за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине;

2. Оливера Топалов, заменик руководиоца радне групе, начелник Одељења за индустрију Сектора за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине;

3. Јелена Божић, секретар радне групе, млађи саветник Одељења за поверене полове Сектора за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине; 

4. Миланко Савић, начелник Одељења Геолошке и рударске инспекције, Министарство рударства и енергетике;

5. Предраг Вукчевић, начелник Одељења Пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

6. Весна Руменић, начелник Одељења за инспекцијске послове грађевинарства и урбанизма, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

7. Звијездан Нишавић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

8. Љиљана Анђелић, начелник Одељења Водне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

9. Звонко Платиша, санитарни инспектор у Одељењу за санитарну инспекцију Сектора за инспекцијске послове Министарства здравља;

10. Јасминка Гуска, шеф Одсека за инспекцијске послове у области комуналних делатности, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

11. Милка Стојановић, начелник Одељења за контролу индустријских објеката, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине;

12. Љиљана Ивањац, начелник Одељења за послове инспекцијског надзора и контроле, Управа за ветерину;

13. Славко Младеновић, шеф Одсека за координацију процене ризика и плана заштите од техничко-технолошких несрећа, Сектор за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова;

14. Мирјана Николић,  стручни сарадник за заштиту природе из области геологије Завода за заштиту природе Србије;

15. Јасминка Гајић, начелник Одељења за ТАРИС, Управа царина, Министарство финансија;

16. Славица Стеванетић, самостални саветник у Удружењу за биљну производњу Сектора пољопривреде, Привредна комора Србије;

17. Љубинка Калуђеровић,  секретар Одбора за животну средину и ванредне ситуације, Стална конференција градова и општина (СКГО);

18. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЗА 2016. ГОДИНУ

1.  Одржано је шест састанака радне групе.

2.  Радна група за заштиту природних ресурса је разматрала питања од значаја за рад инспекција. Најважнија питања се могу груписати у две основне категорије: примена Закона о инспекцијском надзору и заједнички инспекцијски надзори. На састанцима радне групе за заштиту природних ресурса дискутовано је о припреми годишњих планова (које су инспекције у обавези да сачине), припреми налога, припреми контролних листи, процени ризика, инспекторским легитимацијама и осталим обавезама, као и о практичним проблемима који се могу јавити или су се јавили у примени поменутог закона. У извештајном периоду извршене су координисане акције код контроле промета дрвета затим поводом проблема сушења шума у зони прве заштите, нелегална експлоатација песка и шљунка на пољопривредном земљишту, контрола токова увоза различитих гранита са повећаном радиоактивношћу, контрола акумулација које се користе за снабдевање водом за пиће, контрола сеоских водовода, итд. 


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА  ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1.   Одржана су три састанка радне групе.

2.   Радна група за заштиту природних ресурса је током 2017. године спровела према Годишњем плану пет координисаних акција: за контролу постројења за прераду воћа, поврћа и меса, постројења за третман и прераду млека; контролу фарми свиња за које се издаје интегрисана дозвола; постројења за одлагање и рециклажу животињског отпада; контролу гранита и контролу безбедносног листа и обележавања родентицида који се користе на фармама. Извршена је координисана акција контрола коришћења родентицида на  25 фарми. Инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења са здравственом инспекцијом Министарства здравља извршили су осам заједничких инспекцијских надзора, по донетим закључцима о одбацивању захтева за коришћење извора јонизујућих зрачења у медицини. Одржано је и више састанака са локалним инспекторима за заштиту животне средине и начелницима општинских управа по питању координације послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције, поверених јединици локалне самоуправе и то у Новом Саду, Смедереву, Шапцу, Зрењанину и у Ужицу.