РАДНА ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

РАДНА ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Задатак Радне групе за заштиту природних ресурса је усклађивање, координација и унапређење инспекцијског надзора у области надзора инспекција ( посредно или непосредно везане за област заштите природних ресурса) које су преко својих представника заступљене у Радној групи, ради повећања свеобухватности и делотворности у постизању законитости и безбедности пословања и поступања надзираних субјеката и спречавању или отклањању штетних последица  по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора и обезбеђења правне сигурности.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за заштиту природних ресурса функционише у саставу: 

1. Жељко Пантелић, руководилац радне групе, помоћник министра Сектора за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине;

2. Оливера Топалов, заменик руководиоца радне групе, начелник Одељења за индустрију Сектора за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине;

3. Јелена Божић, секретар радне групе, млађи саветник Одељења за поверене полове Сектора за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине; 

4. Миланко Савић, начелник Одељења Геолошке и рударске инспекције, Министарство рударства и енергетике;

5. Предраг Вукчевић, начелник Одељења Пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

6. Весна Руменић, начелник Одељења за инспекцијске послове грађевинарства и урбанизма, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

7. Звијездан Нишавић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

8. Љиљана Анђелић, начелник Одељења Водне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

9. Звонко Платиша, санитарни инспектор у Одељењу за санитарну инспекцију Сектора за инспекцијске послове Министарства здравља;

10. Јасминка Гуска, шеф Одсека за инспекцијске послове у области комуналних делатности, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

11. Милка Стојановић, начелник Одељења за контролу индустријских објеката, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине;

12. Љиљана Ивањац, начелник Одељења за послове инспекцијског надзора и контроле, Управа за ветерину;

13. Славко Младеновић, шеф Одсека за координацију процене ризика и плана заштите од техничко-технолошких несрећа, Сектор за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова;

14. Мирјана Николић,  стручни сарадник за заштиту природе из области геологије Завода за заштиту природе Србије;

15. Јасминка Гајић, начелник Одељења за ТАРИС, Управа царина, Министарство финансија;

16. Славица Стеванетић, самостални саветник у Удружењу за биљну производњу Сектора пољопривреде, Привредна комора Србије;

17. Љубинка Калуђеровић,  секретар Одбора за животну средину и ванредне ситуације, Стална конференција градова и општина (СКГО);

18. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА  ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЗА  2017. ГОДИНЕ

- Одржано је пет састанка радне групе.

Радна група за заштиту природних ресурса је, између осталог, разматрала спровођење координисане акције за контролу постројења за прераду воћа, поврћа и меса, постројења за третман и прераду млека; контролу фарми свиња за које се издаје интегрисана дозвола; постројења за одлагање и рециклажу животињског отпада; контролу увозника гранита; контролу недозвољеног и илегалног промета радиоактивних и нуклеарних материјала преко границе Републике Србије и контролу безбедносног листа и обележавања родентицида који се користе на фармама.