СТРУЧНИ ТИМ ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА

СТРУЧНИ ТИМ ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА

Задатак стручног тима је усклађивање и координација две или више инспекција, у поступцима инспекцијских надзора на сузбијању рада на „црно“ и сиве економије, као и контроле законитости рада привредних субјеката, као и сарадња и размена информација са другим инспекцијама, на сузбијању рада на „црно“ и сиве економије.

Координација рада остварује се кроз састанке стручног тима, али и појединачну сарадњу инспекцијских служби, а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Стручни тим група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Стручни тим за сузбијање неформалног рада ("рада на црно") функционише у саставу: 

1. Бојан Јоцић, руководилац стручног тима, директор Инспектората за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

2. Дејан Ковачевић, заменик руководиоца стручног тима, помоћник директора Инспектората за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

3. Весна Јовановић, члан, инспекција рада, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

4. Драган Гајић, члан, тржишна инспекција, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

5. Душанка Реџић, члан, пореска инспекција, Пореска управа - Министарство финансија

РАД СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА  ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Одржана су два састанка стручног тима.

2. Стручни тим за сузбијање неформалног рада је у 2016. години организовао и спровео већи број координираних инспекцијских надзора у делатности трговине, услуга и угоститељства, на бензинским пумпама за промет моторним горивима, на пијацама, код предузетника који су привремено прекинули обављање делатности занатских услуга, а који су без обзира на пријављени прекид наставили да и даље обављају делатност, а међусобном сарадњом, као и сарадњом и разменом информација са другим инспекцијама, постигнути су значајни резултати на сузбијању рада на „црно“ и сиве економије. Инспекција рада је вршила ванредне, појачане, координиране инспекцијске надзоре са Пореском управом, Туристичком, Санитарном и Пољопривредном инспекцијом у угоститељским објектима у Београду и другим градовима Србије. На територији појединих управних округа инспектори рада су вршили заједничке надзоре са Пореском управом и здравственом инспекцијом, при чему су контролисали приватне лекарске ординације. Заједнички надзори више надлежних инспекција су вршени и у оквиру различитих туристичких манифестација, које се одржавају на територији Републике Србије.  


РАД СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1. Није одржан ниједан састанак стручног тима.

Стручни тим за сузбијање неформалног рада у првој половини 2017. године није организовао ни један састанак стручног тима али је организован и спроведен велики број координираних инспекцијских надзора у угоститељским објектима, у области услуга и трговине где је  затечен велики број лица на раду ''на црно'', као и број откривених нерегистрованих субјеката,  те је појачано вршење ванредних инспекцијских надзора код послодаваца у туристичким центрима, као и на целој територији Републике Србије, а  у циљу сузбијања сиве економије. Инспекције које се налазе у саставу Стручног тима заједно са другим инспекцијама (санитарном  туристичком,   грађевинском, противпожарном инспекцијом, инспекцијом за заштиту животне средине, инспекцијом за опрему под притиском, инспекцијом за друмски саобраћај, инспекцијом за социјалну заштиту и др.) континуирано обављају координиране инспекцијске надзоре и врше размену података и информација у циљу ефикасније реализације планираних  активности.