РАДНА ГРУПА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА

РАДНА ГРУПА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА

Задатак стручног тима је усклађивање и координација две или више инспекција, у поступцима инспекцијских надзора на сузбијању рада на „црно“ и сиве економије, као и контроле законитости рада привредних субјеката, као и сарадња и размена информација са другим инспекцијама, на сузбијању рада на „црно“ и сиве економије.

Координација рада остварује се кроз састанке стручног тима, али и појединачну сарадњу инспекцијских служби, а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Стручни тим група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за сузбијање неформалног рада ("рада на црно") функционише у саставу: 

1. Стеван Ђуровић, руководилац радне групе, в.д. помоћника директора, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

2. Маја Илић, заменик руководиоца радне групе, начелник Одељења за студијско-аналитичке послове, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

3. Весна Јовановић, секретар радне групе, координатор за анализу и унапређење инспекцијског надзора, Одељење за студијско-аналитичке послове, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

4. Сена Папак, координатор, Сектор за контролу, Пореска управа;

5. Драган Гајић, руководилац Групе за сузбијање сиве економије, Сектор тржишне инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

6. Ратка Вушуровић, координатор-туристички инспектор, Сектор туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

7. Миодраг Андрић, спортски инспектор, Одсек за инспекцијске послове у спорту, Министарство омладине и спорта;

8. Соња Фирст, републички грађевински инспектор, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

9. Биљана Витковац-Јанковић, републички инспектор за друмски саобраћај, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

10. Марија Шиљић, шеф Одсека за радне односе Одељења за односе са запосленима Сектора за људске ресурсе  Министарства унутрашњих послова;

11. Јасмина Радовановић, правни саветник за односе са привредом, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);

12. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији


РАД СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА  ЗА 2016. ГОДИНУ

1.         Одржана су два састанка стручног тима.

2.         Стручни тим за сузбијање неформалног рада је у 2016. години организовао и спровео већи број координираних инспекцијских надзора у делатности трговине, услуга и угоститељства, на бензинским пумпама за промет моторним горивима, на пијацама, код предузетника који су привремено прекинули обављање делатности занатских услуга, а који су без обзира на пријављени прекид наставили да и даље обављају делатност, а међусобном сарадњом, као и сарадњом и разменом информација са другим инспекцијама, постигнути су значајни резултати на сузбијању рада на „црно“ и сиве економије. Инспекција рада је вршила ванредне, појачане, координиране инспекцијске надзоре са Пореском управом, Туристичком, Санитарном и Пољопривредном инспекцијом у угоститељским објектима у Београду и другим градовима Србије. На територији појединих управних округа инспектори рада су вршили заједничке надзоре са Пореском управом и здравственом инспекцијом, при чему су контролисали приватне лекарске ординације. Заједнички надзори више надлежних инспекција су вршени и у оквиру различитих туристичких манифестација, које се одржавају на територији Републике Србије.  

 

РАД СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1.         Није одржан ниједан састанак стручног тима.

Стручни тим за сузбијање неформалног рада у првој половини 2017. године није организовао ни један састанак стручног тима али је организован и спроведен велики број координираних инспекцијских надзора у угоститељским објектима, у области услуга и трговине где је  затечен велики број лица на раду ''на црно'', као и број откривених нерегистрованих субјеката,  те је појачано вршење ванредних инспекцијских надзора код послодаваца у туристичким центрима, као и на целој територији Републике Србије, а  у циљу сузбијања сиве економије. Инспекције које се налазе у саставу Стручног тима заједно са другим инспекцијама (санитарном  туристичком,   грађевинском, противпожарном инспекцијом, инспекцијом за заштиту животне средине, инспекцијом за опрему под притиском, инспекцијом за друмски саобраћај, инспекцијом за социјалну заштиту и др.) континуирано обављају координиране инспекцијске надзоре и врше размену података и информација у циљу ефикасније реализације планираних  активности.