РАДНА ГРУПА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА

РАДНА ГРУПА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА

Задатак радне групе је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора над изградњом објеката, безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, као и контроле законитости рада привредних субјеката који се баве изградњом објеката.
Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.
О заједничким инспекцијским надзорима инспекције достављају извештај Руководиоцу радне групе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за безбедност објеката функционише у саставу: 

  1. 1. Предраг Радаковић, руководилац радне групе, начелник Одељења за спровођење превентивних мера при коришћењу објеката у Сектору за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова;
  2. 2. Весна Руменић, заменик руководиоца радне групе, инспектор у Одељењу републичке грађевинске инспекције Сектора за просторно планирање и урбанизам, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
  3. 3. Мила Пузић Трнавац, секретар радне групе, инспектор Управе за превентивну заштиту у Сектору за вандредне ситуације, Министарство унутрашњих послова;
  4. 4. Миодраг Окиљевић, инспектор Управе за безбедност и здравље на раду Инспектората за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
  5. 5. Урош Ђурђевић, начелник Одељења за инспекцију опреме под притиском,  Министарство рударства и енергетике, 
  6. 6. Бранко Илић,  начелник Одељења за електроенергетску инспекцију Сектор за енергетику, Министарство рударства и енергетике;
  7. 7. Драгана Босиљчић, начелник Одељења за удесе и хемикалије Сектора за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине; 
  8. 8. Мирјана Јаковљевић, републички спортски инспектор Министарства омладине и спорта, Одсек за инспекцијске послове у спорту;
  9. 9. Нена Дармановић, инспектор Инспекције социјалне заштите Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
  10. 10. Адис Берберовић, сарадник за грађевинске дозволе и уговоре, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);
  11. 11. Јована Цвјетковић, технички секретар Националног удружења заштите од пожара Републике Србије (НУЗОП);
  12. 12. Дарко Дрндић, менаџер саветодавног центра и послови цивилне заштите на локалном нивоу Сталне конференције градова и општина;
  13. 13. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији

РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА ЗА 2017. ГОДИНУ

-    Одржана су три састанка радне групе.

Радна група за безбедност објеката разматрала је заједничке инспекцијске надзоре од стране републичке грађевинске инспекције и републичке инспекције рада. Планирани су заједнички инспекцијски надзори бесправне изградње објеката у националним парковима, Копаонику и Власини, обзиром да је констатовано да је највећи степен динамике бесправне градње евидентиран на Копаонику.