Питања и одговори

Питања и одговори

Које су обавезе надзираног субјекта у погледу садржаја захтева за спровођење утрврђујућег инспекцијског надзора?

Надзирани субјекат може поднети захтев за спровођење ванредног утврђујућег инспекцијског надзора, који се врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављања делатности, вршења активности или остваривање одређеног права, у складу са посебним законом. Документа која надзирани субјекат прилаже уз овакав захтев су прописана посебним прописима - према врсти делатности. О томе који се конкретно пропис примењује у карактеристичном случају, надзирани субјекат се може информисати код органа надлежног за поступање.

Одговорио

Предраг Радаковић