Питања и одговори

Питања и одговори

Зашто надзирани субјекат има мали број бодова приликом примене контролне листе која се на њега примењује?

Сходно члану 14 Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15) инспекција је дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора. Контролну листу чини група питања која се односе на поштовање законом и подзаконским актима предвиђених мера које надзирани субјекат има обавезу да поштује. Међу питањима може бити и оних која на конкретну ситуацију нису примењива и она не улазе у укупан збир бодова како не би утицала на повећање ризика поступања надзираног субјекта. Надзирани субјекат може вршити самопроцену, односно сам проверити колико критеријума предвиђених контролном листом испуњава, и то независно од покретања поступка инспекцијског надзора, а у складу са ставом 5 поменутог члана.

Одговорио

Предраг Радаковић