Питања и одговори

Питања и одговори

Зашто инспекција надзираном субјекту не уручује записник на лису места како би могао да се на њега изјасни?

Сходно члану 35 Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15), инспектор сачињава записник о инспекцијском надзору. Записик може бити сачињен на лицу места и уручен надзираном субјекту одмах, при чему одговорно лице надзираног субјекта може да одбије да потпише или прими записник, што инспектор констатује у писаном облику и у записнику наводи разлоге због којих су потписивање или пријем записника одбијени. Уколико инспектор сачињава записник канцеларијски, доставља га надзираном субјекту у року од осам радних дана од завршетка инспекцијског надзора. Сходно члану 36 Надзирани субјекат има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од његовог пријема, што се наглашава у самом записнику.

Одговорио

Предраг Радаковић