Питања и одговори

Питања и одговори

Надзирани субјекат може поднети захтев за спровођење ванредног утврђујућег инспекцијског надзора, који се врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављања делатности, вршења активности или остваривање одређеног права, у складу са посебним законом. Документа која надзирани субјекат прилаже уз овакав захтев су прописана посебним прописима - према врсти делатности. О томе који се конкретно пропис примењује у карактеристичном случају, надзирани субјекат се може информисати код органа надлежног за поступање.

Одговорио

Предраг Радаковић

Сходно члану 14 Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15) инспекција је дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора. Контролну листу чини група питања која се односе на поштовање законом и подзаконским актима предвиђених мера које надзирани субјекат има обавезу да поштује. Међу питањима може бити и оних која на конкретну ситуацију нису примењива и она не улазе у укупан збир бодова како не би утицала на повећање ризика поступања надзираног субјекта. Надзирани субјекат може вршити самопроцену, односно сам проверити колико критеријума предвиђених контролном листом испуњава, и то независно од покретања поступка инспекцијског надзора, а у складу са ставом 5 поменутог члана.

Одговорио

Предраг Радаковић

Сходно члану 35 Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15), инспектор сачињава записник о инспекцијском надзору. Записик може бити сачињен на лицу места и уручен надзираном субјекту одмах, при чему одговорно лице надзираног субјекта може да одбије да потпише или прими записник, што инспектор констатује у писаном облику и у записнику наводи разлоге због којих су потписивање или пријем записника одбијени. Уколико инспектор сачињава записник канцеларијски, доставља га надзираном субјекту у року од осам радних дана од завршетка инспекцијског надзора. Сходно члану 36 Надзирани субјекат има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од његовог пријема, што се наглашава у самом записнику.

Одговорио

Предраг Радаковић

Чланом 139. ставом 1. Закона о водама прописано је да ако су на водном објекту у јавној својини причињене штете радњама правног или физичког лица, трошкови отклањања причињене штете на водном објекту падају на терет тог лица.

Истим чланом у ставу 2. је прописано да правно или физичко лице, које погорша водни режим, односно стање ерозије на ерозионом подручју, дужно је да, у року који одреди инспектор надлежан за послове водопривреде, изврши радње ради успостављања стања које је постојало пре него што је штета настала.

Ако лице из ст. 1. и 2. овог члана не изврши радње у одређеном року, те радње ће извршити јавно водопривредно предузеће, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе у случају ерозионог подручја, о трошку лица које је изазвало штету.

Одговорио

Љиљана Анђелић

Право на експлоатацију речних наноса стиче се водном сагласношћу или концесијом. Правно лице, односно предузетник може да обавља вађење речних наноса ако је уписан у одговарајући регистар за обављање те делатности. 

Водна сагласност за вађење речног наноса издаје се правним лицима или предузетницима, који поседују одговарајуће лиценце за вађење речних наноса, на одређено време, а најдуже за период од годину дана. Лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса са водног земљишта издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а за вађење речних наноса из пловног пута Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), на период од пет година. Лице које врши вађење речних наноса дужно је да:

1) води евиденцију о вађењу речних наноса, која нарочито садржи податке о локацији, врсти, количини и начину вађења речних наноса;

2) податке доставља Министарству, а на територији аутономне покрајине надлежном органу аутономне покрајине и јавном водопривредном предузећу, најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец;

3) врши геодетско снимање локације пре и после вађења речних наноса.

Одговорио

Љиљана Анђелић

Одредбом члана 55. став 7. Закона о водама ("Сл.гл. РС", бр.30/2010, 93/2012 и 01/2016),  прописано је да Оперативни план доносе и правна лица чија је имовина угрожена поплавама. Оперативни план из ст. 5. и 7. овог члана доноси се, у складу са општим планом и оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења оперативног плана за воде I реда.

Одговорио

Љиљана Анђелић

Свако лице има право да поднесе притужбу против руководиоца инспекције, инспектора, односно службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора ако сматра да су му њиховом незаконитом или неправилном радњом, односно несавесним радом повређена права или слободе. Подносилац притужбе који је незадовољан одлуком о притужби може се овим поводом обратити Координационој комисији која у вези с тим предузима одговарајуће активности из круга послова које обавља, односно заузима став. Став Координационе комисије доставља се подносиоцу притужбе, руководиоцу инспекције на чији рад се притужба односи и објављује на интернет страници Координационе комисије(члан 52. ЗоИН). Значи Координациона комисија није другостепени орган већ само предузима активности из круга послова које обавља. Другостепени орган је утврђен према Закону о општем управном поступку према којем странка има право на жалбу против решења донетог у првом степену, односно уколико орган у управној ствари није одлучио у прописаном року.

Одговорио

ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, Управни инспекторат

Законом о прекршајима је прописан један од начина окончања прекршајног поступка - споразум о признању прекршаја. Споразум о признању прекршаја може се закључити и доставити суду до доношења првостепене одлуке. Он се не може закључити у вези са прекршајем за који се издаје прекршајни налог. О споразуму о признању прекршаја одлучује прекршајни суд, који споразум може одбацити, усвојити или одбити. Пресудом којом усваја споразум о признању прекршаја суд окривљеног оглашава одговорним и изриче му казну, односно другу прекршајну санкцију и одлучује о осталим питањима предвиђеним у споразуму о признању. Пресуда мора одговарати садржају споразума о признању прекршаја. Међутим, у прекршајним поступцима који се покрећу и воде по захтевима за покретање прекршајног поступка које подносе инспекцијски органи још није заживела пуна употреба споразума о признању прекршаја. Како би овај институт што пре заживео управо је отпочео са реализацијом Холандски пројекат „Унапређење капацитета инспекција, прекршајних судова и привреде“ који води НАЛЕД, преко којег ће се у две пилот инспекције Тржишне и Инспекције рада отпочети са пуном применом института споразума о признању прекршаја из области инспекцијског надзора тржишне инспекције и инспекције рада (чл. 233-238. Закона о прекршајима).

Одговорио

ЛИДИЈА СТОЈАНОВИЋ, помоћник министра, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Тачно је. Инспекција на својој интернет страници објављује списак надзираних субјеката за које, на основу података добијених помоћу контролних листи, утврди да су остварили највећи степен усклађености пословања и поступања са законом и другим прописом, као и списак надзираних субјеката за које утврди да нису уопште остварили усклађеност пословања и поступања са законом и другим прописом (члан 8. ЗоИН). У сваком случају је ваше право да тражите од инспекције да испоштује овај члан закона.

Одговорио

МИРЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, Спортска инспекција

Сви надзирани субјекти имају једнака права и обавезе у инспекцијском надзору, што укључује и право да инспекција једнако поступа у истим или битно сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима (право на једнак третман). Пре почетка инспекцијског надзора, инспектор прикупља податке о претходним инспекцијским надзорима над надзираним субјектом и друге податке од значаја за предстојећи надзор, путем информационог система и других база података, као и путем непосредног сазнања и информисања и на други одговарајући начин (члан 15. ЗоИН). Инспектор прибавља по службеној дужности јавне исправе и податке из евиденција, односно регистара које воде надлежни државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења, који су неопходни за инспекцијски надзор. Ови органи и други имаоци јавних овлашћења су дужни да инспекцији благовремено доставе ове јавне исправе и податке. У том смислу можете да ускратите давање података које је инспекција дужна да прибави по службеној дужности као и података и изјава које сте дали једном од инспектора у заједничком надзору више инспекција.

Одговорио

ЛЕПОСАВА СОЈИЋ, в.д. помоћника министра Сектор за инспекцијски надзор Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Службена саветодавна посета је облик превентивног деловања инспекције пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту на лицу места, коју инспекција организује ван инспекцијског надзора. Инспекција о службеној саветодавној посети сачињава службену белешку у коју уноси битне чињенице и околности ове посете. Право привредног субјекта на саветодавну посету је ограничено у складу са реалним стањем и капацитетом инспекција, јер у супротном, привредни субјекти би могли често да захтевају саветодавне посете. Број службених саветодавних посета утврђен је годишњим плановима инспекцијског надзора у којем су инспекције на основу својих расположивих капацитета предвиделе саветодавне посете у смислу њиховог броја, делатности или области. Наравно нерегистровани субјект нема право на службену саветодавну посету.

Одговорио

ЛЕПОСАВА СОЈИЋ, в.д. помоћника министра

Када инспекција у редовном инспекцијском надзору над истим надзираним субјектом утврди у већем броју објеката који припадају надзираном субјекту различите степене ризика, од незнатног и ниског степена ризика, до објеката са високим степеном ризика, она треба да приоритетно планира инспекцијски надзор према оним објектима код којих је процењен висок степен ризика. Следећи по приоритету би били они објекти који су повезани са објектима код којих је процењен висок ризик. Повезаност међу објектима, а тиме и ризицима, зависе од врсте и обележја делатности која се обавља, робе у промету, односно услуга које се пружају и типа објеката, као и других релевантних околности. Ако би се прихватио модел да се одреди средња вредност степена ризика за све објекте и на основу тако добијеног степена ризика планирао наредни инспекцијски надзор у односу на све објекте, у том случају ризик не би био правилно процењен и процена не би одговарала стварном стању ризика, јер би се објектима код којих је процењен нижи степен ризика вештачки повећао ризик, а онима код којих је процењен висок ризик исти вештачким путем снизио степен ризика.

Одговорио

НЕНАД КРТОЛИЦА, Пореска управа - Сектор за контролу

Привредно друштво (овлашћено лице) је је дужно да писмено обавести инспектора о томе да је у остављеном року предузео мере које су му наложене, односно предложене, отклонио незаконитост и штетне последице и испунио прописане обавезе, и ако јесте - инспектор окончава поступак.

Одговорио

ЖЕЉКО ПАНТЕЛИЋ, Инспекција за заштиту животне средине

Да, инспектор има ово право и то ради обезбеђења доказа. Тада инспектор надзираном субјекту издаје потврду са подацима везаним за правни основ оваквог поступања (члан 24. ЗоИН).

Одговорио

ЛИДИЈА СТОЈАНОВИЋ, помоћник министра, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

У редовном поступку инспекцијског надзора не. Међутим ако постоје разлози за неодложно поступање, критичан ризик или морају да се предузму хитне мере, надзор ван радног времена је могућ. Свакако, када до овог случаја дође, разлоге за поступање ван радног времена неопходно је образложити у записнику са обављеног надзора (члан 19. ЗоИН).

Одговорио

СТЕВАН ЂУРОВИЋ, Инспекторат за рад

Инспектор мора да се легитимише приликом надзора и има право на сву документацију важну за проверу укључујући у увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом ради идентификације овлашћених лица (члан 21. ЗоИН).

Одговорио

СТЕВАН ЂУРОВИЋ, Инспекторат за рад

Ово право произилази из законом дефинисане обавезности објаве контролних листа и користи се за боље управљање процесима код самог субјекта али се може и користити као основ за припрему надзора од стране инспекција и не може бити потпуна замена за инспекцијски надзор.

Одговорио

ЗОРАН ПАНАЈОТОВИЋ, Сектор за инспекцијске послове Министарство здравља

Да, ваше право је да се у плановима надзора инспекције информишете о фреквенцији надзора по областима и припадајућој анализи ризика. Свакако код оваквих, “добрих субјеката” се примењују редовни планирани надзори (чланови 9. и 10. ЗоИН).

Одговорио

ЗОРАН ПАНАЈОТОВИЋ, Сектор за инспекцијске послове Министарство здравља

Инспекција је дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора (члан 14. ЗоИН). Поред интернет странице инспекције све контролне листе налазе се и на сајту Координационе комисије. Инспектор, поступајући у границама предмета инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор, предузима оне провере и друге радње које су садржане у тачно одређеној контролној листи. Друге провере и радње на које је овлашћен, инспектор може да предузме само ако у току надзора утврди да је неопходно да се оне предузму ради потпуног утврђивања чињеничног стања и законитог и безбедног пословања и поступања, и то када те провере и радње налажу разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, животну средину или биљни или животињски свет. Ако утврди да преко тога постоји незаконитост која захтева да се, сагласно делокругу инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по друга законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, односно процени да постоји ризик ван контролне листе који је висок или критичан – инспектор покреће ванредан инспекцијски надзор. Наравно, ви можете да увек извршите и самопроверу испуњености захтева из контролне листе и доставите је инспекцији.

Одговорио

ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ, в.д. помоћника министра Сектор за инспекцијске послове, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Инспекција је у обавези да на својој интернет страници објави списак годишњег плана инспекцијског надзора. Такође, инспекција је у обавези да објави и полугодишње, тромесечне и месечне планове. Инспекције на својој интернет страници објављују и важеће прописе и контролне листе, и у обавези су да редовно обавештавају јавност о променама прописа и о правима и обавезама надзираних субјеката.

Одговорио

ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ в.д. помоћника министра Сектор за инспекцијске послове, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Инспекцијски надзор почиње кад инспектор надзираном субјекту (присутном лицу) уручи налог за инспекцијски надзор. Ако надзирани субјекат (присутно лице) одбија уручење налога за инспекцијски надзор, сматра се да инспекцијски надзор почиње показивањем налога и предочавањем његове садржине надзираном субјекту, односно присутном лицу. Садржина инспекцијског надзора прописана је чланом 16. ЗоИН-а.

Одговорио

НЕНАД КРТОЛИЦА, Пореска управа - Сектор за контролу

У складу са ЗоИН имате право да будете упознати са предстојећим инспекцијским надзором најкасније три (3) радна дана пре почетка надзора. Инспектор ће вас обавестити у писаном облику о предстојећем инспекцијском надзору. Инспекцијски надзор може бити спроведен и без обавештавања надзираног субјекта када постоје разлози за неодложно поступање или оправдана бојазан да би обавештење умањило остварење циља инспекцијског надзора. Разлози за изостављање обавештења обавезно се наводе у налогу за инспекцијски надзор, а када налог за инспекцијски надзор није издат, разлози за изостављање обавештења уносе се у записник.

Одговорио

БРАНКО ИЛИЋ, Eлектроенергетскa инспекцијa

Процена ризика надзираних субјеката врши се и у току припреме плана инспекцијског надзора, пре и у току спровођења инспекцијског надзора. Праћењем и анализом стања у области надзора, коришћењем инспекцијског информационог система и аналитичким радом инспекција прикупљају се поуздане информације о надзираним субјектима и на основу прописаних критеријума утврђује степен ризика, планира, покреће и спроводи инспекцијски надзор. Тиме се стварају услови да се инспекцијски надзор планира и да не зависи од пријава грађана, да се инспекцијски ресурси усмеравају на надзор оних субјеката, области и делатности где су најпотребнији и где могу да остваре најбоље резултате у управљању јавним ризицима, заштити живота и здравља, животне средине и других заштићених добара, права и интереса. Процену ризика у току инспекцијског надзора инспектор, односно службено лице овлашћено за вршење инспекцијског надзора врши помоћу контролне листе. Ако се степен ризика процењен у току инспекцијског надзора разликује у односу на степен ризика процењен у току припреме плана инспекцијског надзора, односно пре инспекцијског надзора, то се посебно образлаже у записнику о инспекцијском надзору, а претходно процењени степен ризика усклађује се са степеном ризика процењеним у току инспекцијског надзора (члан 11. ЗоИН) .Инспекција, у складу са законом, обавештава надзираног субјекта и заинтересоване стране о процењеном степену.

Одговорио

ЖЕЉКО ПАНТЕЛИЋ, Инспекција за заштиту животне средине