Инспекторат за рад

Надлежност

Инспекторат за рад обавља послове инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду и радних односа над применом Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о приватним предузетницима, Закона о привредним друштвима (у делу који се односи на безбедност и здравље на раду) Закона о штрајку, Општег колективног уговора, колективних уговора (посебних и појединачних), општих аката и уговора о раду којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених у организацијама, правним лицима и другим облицима организовања, као и установама.

Поред закона, инспекција рада врши надзор и над применом других прописа о мерама и нормативима безбедности и здравља на раду, техничким мерама које се односе на безбедност и здравље на раду, стандарда и опште признатих мера у делу којим се уређују питања из области безбедности и здравља на раду.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Додатне информације

ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на рад

- ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите

Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних законом о раду

- Стручно-методолошких објашњења за примену споразума о признању прекршаја из Закона о безбедности и здрављу на раду - Посебни део

- Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима

Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних Законом о заштити узбуњивача

- Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних Законом о спречавању злостављања на раду

Контакт

  • Телефони:

    011/ 201 7485 

  • Имејл:

    inspekcija@minrzs.gov.rs

  • Адреса:

    Булевар уметности 10