Одељење за здравствену инспекцију

Надлежност

У Одељењу за здравствену инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани стручни послови који обухватају: инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност; надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; проверу квалитета стручног рада здравствене службе; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; доношење решења о привременом престанку рада по захтеву приватне праксе; евидентирање и ажурирање базе података из делокруга Одељења; послови у вези са организовањем спољне провере квалитета стручног рада; контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада; сарадња са другим државним органима и институцијама, као и други послови из делокруга Одељења.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 3117 540, 011/3117 424

  • Имејл:

    zdravstvena.inspekcija@zdravlje.gov.rs

  • Адреса:

    Омладинских бригада 1