Управа за ветерину - Одељење за послове инспекцијског надзора и контроле

Надлежност

Одељење ветеринарске инспекције обавља послове ветеринарско-санитарне контроле која се спроводи кроз надзор, инспекцију, мониторинг, узорковање и проверу над применом закона и других прописа који се односе на:

• здравствену заштиту, добробит и репродукцију животиња,

• здравствену исправност и квалитета хране, производа и отпадака животињског порекла, хране за животиње, лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини и воде;

• ветеринарско санитарну контролу и испуњеност услова у објектима за узгој и држање животиња, за производњу и промет хране животињског порекла, хране за животиње, производа и отпадака животињског порекла, репродуктивног материјала, лекова и медицинских средства за употребу у ветерину, средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и других отрова за употребу у ветерини; вршење надзора и инспекције над животињама, храном животињског порекла и храном за животиње, над спровођењем експеримената над животињама,

• вршење надзора и инспекције над спровођењем прописаних и наређених мера за спречавање појављивања, откривање, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња;

• вршење надзора и инспекције над средствима за превоз и условима превоза, над објектима, опремом, условима и начином рада субјеката који обављају ветеринарску делатност и ветеринарских организација,

• вршење надзора и инспекције над добијањем, производњом, складиштењем репродуктивног материјала, применом лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, као и другим објектима, средствима, предметима и опремом, који могу бити извор или преносиоц заразних болести животиња или на други начин угрожавати њихово здравље и здравље људи; обавља и друге послове из ове области.

 

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 260 5630 011/ 665 6012

  • Имејл:

    zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs

  • Адреса:

    Омладинских бригада 1