Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја

Надлежност

У Одељењу за инспекцијске послове друмског саобраћаја обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области унутрашњег и међународног друмског саобраћаја и транспорта; предузимање управних и других мера; подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа односно кривичног дела; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења, као и други послови из делокруга Одељења.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 213 8311 011/ 213 5425

  • Имејл:

    milan.zarkovic@mgsi.gov.rs

  • Адреса:

    Омладинских бригада 1