Група за инспекцијске послове железнице

Надлежност

У Групи  за инспекцијске послове железнице обављају се послови који се односе на:  инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области железничког саобраћаја; предузимање управних и других мера; подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа односно кривичног дела; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијативе за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; међународну сарадњу у области инспекцијског надзора железничког саобраћаја, као и други послови из делокруга Групе.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 213 8311

  • Имејл:

    dragisa.elezovic@mgsi.gov.rs

  • Адреса:

    Омладинских бригада 1