Документа

Документа Координационе комисије

Документа Координационе комисије

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Упутство о поступању инспекције у случају злоупотребе права на представку и притужбу

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Упутство Координационе комисије за управљање контролним листама инспекција

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Извештај о реализацији заједничке акције о контроли нерегистрованих корисника извора јонизујућих зрачења у медицини

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Препорука о превентивном деловању инспекција

VII (електронска) седница Координационе комисије, 19.04.2018. - Упутство за израду ходограма радних група

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - E-инспектор, презентација

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Стручно-методолошка објашњења за унутрашњу контролу инспекције

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у туристичкој инспекцији

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Методолошко упутство за анализу потребног броја инспектора за обављање послова инспекцијског надзора и вршење службених саветодавних посета

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Састав Радне групе за унутрашњи надзор и Радне групе за поверене послове

V (тематска) седница Координационе комисије, 02.02.2018 - Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

IV (електронска) седница Координационе комисије, 31.01.2018. - Извештај о раду Координационе комисије за 2017. године

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области социјалне заштите

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - ОДЛУКА О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.

II седница Координационе комисије, 18.10.2017 - ПРЕПОРУКЕ

II седница Координационе комисије, 18.10.2017 - ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНСПЕКТОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О РАДУ РАДНЕ ГРУПЕ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - ИНФОРМАЦИЈА О ПОПУЊАВАЊУ ОНЛАЈН АНКЕТЕ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - СТАНДАРДИЗОВАНИ ОБРАЗАЦ ЗА МЕСЕЧНО ИЗВЕШТАВАЊЕ