Документа

Документа Координационе комисије

Документа Координационе комисије

XIV седница Координационе комисије, 18.09.2018 - Кодекс понашања и етике инспектора

XIV седница Координационе комисије, 18.09.2018 - Стручно-методолошко упутство о одузимању предмета у поступку инпекцијског надзора и прекршајном поступку

XII седница Координационе комисије, 03.08.2018 - Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној инспекцији

XII седница Координационе комисије, 03.08.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних Законом о заштити узбуњивача

XII седница Координационе комисије, 03.08.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних Законом о спречавању злостављања на раду

XII седница Координационе комисије, 03.08.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања

XI седница Координационе комисије, 13.07.2018 - Правилник о посебним критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области изградње објеката

XI седница Координационе комисије, 13.07.2018 - Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области инспекције за послове државних путева

XI седница Координационе комисије, 13.07.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора у области просторног и урбанистичког планирања

XI седница Координационе комисије, 13.07.2018 - Правилник о посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у инспекцији за друмски саобраћај на основу процене ризика

XI седница Координационе комисије, 13.07.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у инспекцији за комуналне делатности на основу процене ризика

X седница Координационе комисије, 22.06.2017 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима под надзором Управне инспекције

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Модел привременог решења донетог у поступку инспекцијског надзора

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Модел допунског решења донетог у поступку инспекцијског надзора

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Модел делимичног решења донетог у поступку инспекцијског надзора

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних законом о раду

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошких објашњења за примену споразума о признању прекршаја из Закона о безбедности и здрављу на раду - Посебни део

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошких објашњења за примену споразума о признању прекршаја из Закона о трговини

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја прописаних уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошка објашњења о доказивању прекршаја и прекршајне одговорности у области под инспекцијским надзором

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја нерегистрованог субјекта из Закона о инспекцијском надзору - Посебни део

IX седница Координационе комисије, 14.06.2018 - Стручно-методолошка објашњења за примену споразума о признању прекршаја из области инспекцијског надзора - Општи део

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Упутство о поступању инспекције у случају злоупотребе права на представку и притужбу

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Упутство Координационе комисије за управљање контролним листама инспекција

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите животне средине

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Прaвилник o пoсeбним eлeментима прoцeнe ризикa, посебним критеријумима за процену ризика, пoсeбним eлeментима плaнa инспeкциjскoг нaдзoрa и учeсталости вршeњa инспeкциjскoг нaдзoрa здравствене инспекције нa oснoву прoцeнe ризикa

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Извештај о реализацији заједничке акције о контроли нерегистрованих корисника извора јонизујућих зрачења у медицини

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Препорука о превентивном деловању инспекција

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда

VIII седница Координационе комисије, 15.05.2018 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области туризма и угоститељства

VII (електронска) седница Координационе комисије, 19.04.2018. - Упутство за израду ходограма радних група

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - E-инспектор, презентација

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Стручно-методолошка објашњења за унутрашњу контролу инспекције

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у туристичкој инспекцији

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Методолошко упутство за анализу потребног броја инспектора за обављање послова инспекцијског надзора и вршење службених саветодавних посета

VI седница Координационе комисије, 12.03.2018 - Састав Радне групе за унутрашњи надзор и Радне групе за поверене послове

V (тематска) седница Координационе комисије, 02.02.2018 - Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

IV (електронска) седница Координационе комисије, 31.01.2018. - Извештај о раду Координационе комисије за 2017. године

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области социјалне заштите

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите

III седница Координационе комисије, 21.12.2017 - ОДЛУКА О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.

II седница Координационе комисије, 18.10.2017 - ПРЕПОРУКЕ

II седница Координационе комисије, 18.10.2017 - ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНСПЕКТОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О РАДУ РАДНЕ ГРУПЕ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - ИНФОРМАЦИЈА О ПОПУЊАВАЊУ ОНЛАЈН АНКЕТЕ

I седница Координационе комисије, 28.09.2017 - СТАНДАРДИЗОВАНИ ОБРАЗАЦ ЗА МЕСЕЧНО ИЗВЕШТАВАЊЕ