О нама

Координациона комисија је међуресорно координационо тело чији је задатак усклађивање и координација рада инспекција и унапређење делотворности инспекцијског надзора путем усклађивања планова инспекцијског надзора и програма обука, унапређења размене информација и стручних и етичких стандарда професије инспектора, мониторинга и евалуације инспекција и инспекцијског надзора.
Координациона комисија представља институционални механизам који ће помоћи да се остваре планирани циљеви реформе инспекцијског надзора, обезбеђивања боље заштите јавног интереса, унапређења пословног окружења и унапређења професије инспектора, уз смањење административних трошкова и повећање правне сигурности. Један од начина на који се остварују планирани циљеви је заједнички усклађени рад на сузбијању сиве економије кроз координиране и заједничке инспекцијске надзоре над нерегистрованим субјектима.

Послови и задаци Координационе комисије

 • - даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције
 • - иницира мере и даје смернице и даје упутства за унапређење координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, и прати реализацију - нарочито:
      1. за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција
      2. за размену информација у вршењу инспекцијског надзора
      3. за унапређење надзора на основу годишњих извештаја о раду инспекција
      4. за развој јединственог информационог система (Е-Инспектор)
      [Примену смерница и упутстава надзире управна инспекција]
 • - заузима ставове у циљу уједначавања инспекцијске праксе
 • - даје иницијативе за финансирање, техничку опремљеност и обуке инспектора
 • - даје мишљење на инспекцијске прописе, контролне листе и друге релевантне документе
 • - пружа обавештења о надлежностима инспекција